Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Gops

Kasa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (siedziba GOPS) Zielonki, ul. Galicyjska 17

Terminy wypłat świadczeń: Zasiłki stałe   -  15 dzień każdego miesiąca Zasiłki celowe i okresowe -  5, 15, 25 dzień każdego miesiąca

Kasa czynna w godzinach od 10.00 do godz. 14.00. Jeśli termin wypłaty przypada na poniedziałek kasa jest czynna od 10.00 do godz. 16.00

Jeżeli termin wypłaty przypada na : • dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy. • czwartek (dzień wewnętrzny) wypłata nastąpi następnego dnia tzn. w piątek.

W przypadku, gdy zasiłek nie zostanie odebrany z kasy GOPS w określonym terminie wypłata nastąpi w kolejnym terminie wypłat. (np. nieodebrane świadczenie z kasy w dniu 05 danego miesiąca wypłacone zostanie dnia 15 danego miesiąca.)

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r., w powiązaniu z działaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pobierz plik

-> Informacja o szkoleniu "Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie"
-> Zaproszenie na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

-> PUNKT  INFORMACJI  WSPARCIA I POMOCY DLA OSOB DOTKNIETYCH PRZEMOCA W RODZINIE 

-> PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE   
-> Spotkanie z lekarzami 

-> Protokoły posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

   * protokół z dnia 28.02.2013 r. - pobierz plik
   * protokół z dnia 06.06.2013 r. - pobierz plik
   * protokól z dnia 16.10.2013 r. - pobierz plik 
   * protokół z dnia 27.02.2014 r. - pobierz plik   
   * protokół z dnia 22.05.2014 r. - pobierz plik
   * protokół z dnia 29.10.2014 r. - pobierz plik 
   * protokół z dnia 08.12.2014 r. - pobierz plik 
   * protokół z dnia 29.04.2015 r. - pobierz plik 
   * protokół z dnia 12.06.2015 r. - pobierz plik  
   * protokół z dnia 19.11.2015 r. - pobierz plik  
    * protokół z dnia 17.03.2016 r. - pobierz plik 

-> Ogólnopolska Noc Profilaktyki 

-> Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

-> Przemoc w rodzinie

-> Rodzaje przemocy 

-> Gminny Program Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zielonki na lata 2010-2016

-> Procedura Niebieskie Karty - przebieg postępowania
-> Procedura postępowania przy wykonywaniu czynności odbierania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie
-> Szkolenie dotyczące przemocy w rodzinie w dniu 26 listopada 2013 r.

-> Informacja o wynikach kontroli NIK 
-> Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2013 roku

-> Cykl przemocy domowej
-> Ośrodek Interwencji Kryzysowej   
-> Protokół spotkania pracowników GOPS z policjantami Komisariatu Policji w dni 19.05.2014 roku.
-> Wykaz jednostek świadczących pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie

-> Instytucje udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

-> Informacje o przemocy i przemocy w rodzienie
-> 
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamietaj! Możesz otrzymac bezpłatną pomoc 
-> Informacja z dwudniowego szkolenia - Warsztaty Konsultacyjne z zakresu "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 

-> Grupa korekcyjno-edukacyjna 
-> Informacja o Projekcie Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej - wniosek o udzielenie pomocy 

-> Narastające zjawisko cyberprzemocy
-> Przeciwdziałanie przemocy

-> Przewciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2012 roku

-> Zahamowania przemocy w rodzinie jest możliwe - możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swioch bliskich 

 

"Koperta Życia"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że wprowadzona została nowa inicjatywa skierowana do osób starszych. Seniorzy Naszej Gminy zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. 

Czytaj więcej: inne programy i projekty

PORADNIK - Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach programu operacyjnego kapitał ludzki - pobierz plik (*.pdf) 

--------------------------------------


Informacja o zakończeniu realizowanego projektu systemowego w latach 2008 -2014.

pt. „ Czas na zmiany”
przez Gminę Zielonki/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.Projekt był realizowany w okresie od sierpnia 2008 roku do 31.12. 2014 roku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu w latach 2008 – 2012 było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.
Natomiast w latach 2013-2014 celem projektu było podniesienie aktywności społecznej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych.

Beneficjenci do projektu byli zrekrutowani spośród osób, zamieszkałych na terenie gminy Zielonki, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży w wieku 15 -25 lat .

Do projektu zrekrutowano 128 osób ( 81 kobiet i 47 mężczyzn) z czego udział w projekcie ukończyło 125 osób, 3 osoby przerwały udział w projekcie. Pozyskano dofinasowanie w kwocie 1 063 714 zł.

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie indywidualne i grupowe mające na celu ich aktywizację społeczną i zawodową. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla młodzieży z terenu gminy. W trakcie wyjazdów przeprowadzono zajęcia: integracyjne, profilaktyka uzależnień, z aktywności i liderowania z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem.


Kierownik GOPS
Grażyna Hołda

 

 

Gmina Zielonki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach kontynuuje realizację  projektu systemowego pt. : „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej.

Czytaj więcej: Czas na zmiany